DMCA

Politica de eliminare a link-urilor

[FilmeOnline2022.com] respectă toate chestiunile legate de proprietatea intelectuală și se angajează să satisfacă toate nevoile proprietarilor de conținut răspunzând prompt la solicitările de eliminare a conținutului protejat.

Trebuie să mai știți că suntem un simplu motor de căutare a videoclipurilor disponibile pe o mare varietate de site-uri web terțe și că orice videoclip afișat pe site-uri web ale terților sunt responsabilitatea acelor site-uri și nu a [FilmeOnline2022.com].

Nu știm dacă conținutul afișat pe site-urile terțelor părți este sau nu autorizat de proprietarul conținutului, deoarece aceasta este o chestiune între site-ul gazdă și proprietarul conținutului. [FilmeOnline2022.com] nu găzduiește niciun videoclip sau conținut pe serverele personale sau în rețeaua proprie.

[FilmeOnline2022.com] este un site web care respectă deciziile DMCA și, ca atare, proprietarii de conținut pot utiliza protocolul DMCA și această pagină sau adresa de e-mail [[email protected]] pentru a solicita eliminarea linkurilor către videoclipuri despre care consideră că le încalcă drepturile de autor.

Proprietarii de conținut trebuie să înțeleagă că, prin eliminarea unui link de pe [FilmeOnline2022.com], nu va fi eliminat și videoclipul sursă real de pe site-ul terță în care a fost găsit.

Proprietarii de conținut trebuie să contacteze ei înșiși site-ul de găzduire video pentru a solicita eliminarea videoclipului.

Proprietarii de conținut trebuie să înțeleagă, de asemenea, că [FilmeOnline2022.com] este un site web complex de indexare automată, scripturi robotizate și trimiteri de la utilizatori. Dacă un videoclip există în rezultatele căutărilor pe web, îl vom găsi la un moment dat și îl vom indexa.

Este absolut posibil să indexăm un videoclip eliminat anterior, care este găzduit folosind o adresă URL diferită sau un alt site de găzduire. Dacă se întâmplă acest lucru, vă rugăm să ne informați conform protocolului DMCA și vom aborda din nou problema cât mai rapid cu putință.

Acceptăm solicitări doar pentru eliminarea unui link real din interiorul site-ului nostru și nu a videoclipurilor disponibile pe site-urile web terțe de care nu suntem responsabili sub nici-o formă.

Dacă doriți să solicitați eliminarea mai multor linkuri, utilizați o singură notificare DMCA, dar enumerați toate adresele URL în cererea respectivă.

Digital Millennium Copyright Act din 1998

În conformitate cu Digital Millennium Copyright Act din 1998 (al cărui text poate fi găsit pe site-ul web al oficiului pentru Drepturi de Autor din SUA la http://lcweb.loc.gov/copyright/), [FilmeOnline2022.com] va răspunde prompt la toate reclamațiile și solicitările ce constituie o încălcare a drepturilor de autor care pot fi raportate în această pagină sau la adresa de e-mail [[email protected]].

Dacă sunteți deținătorul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele unui proprietar al dreptului de autor sau al oricărui drept exclusiv în temeiul dreptului de autor și credeți că lucrarea dvs. a fost copiată într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să raportați această acțiune către [FilmeOnline2022.com] prin furnizarea următoarelor informații:

 1. O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că este încălcat;
 2. Identificarea lucrării cu drepturi de autor despre care se pretinde că a fost încălcată sau, dacă mai multe lucrări protejate prin drepturi de autor de pe un singur site online sunt acoperite de o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări pe site;
 3. Identificarea materialului despre care se pretinde că încalcă drepturile de autor sau că face obiectul unei activități care încalcă drepturile de autor și care urmează să fie eliminat și informații suficient de rezonabile pentru a permite [FilmeOnline2022.com] să localizeze materialul; aceasta trebuie să fie sub forma unui URL direct către pagina la care este legat conținutul care încalcă drepturile. Acest detaliu este necesar deoarece fiecare videoclip poate avea mai multe link-uri și pentru a proteja relațiile cu partenerii noștri dorim să evităm ștergerea legăturilor autorizate din greșeală.
 4. Informații suficiente pentru a permite ca și [FilmeOnline2022.com] să contacteze partea reclamantă, inclusiv un nume, o adresă, un număr de telefon și, dacă este disponibilă, o adresă de e-mail la care poate fi contactată partea reclamantă;
 5. O declarație conform căreia partea reclamantă crede cu bună-credință că utilizarea materialului nu este autorizat de proprietarul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege;
 6. O declarație conform căreia informațiile din notificare sunt exacte și, sub sancțiunea de sperjur, că partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat.

Toate reclamațiile privind încălcarea drepturilor de autor cu privire la acest site web pot fi trimise în această pagină sau prin e-mail către [[email protected]].

[FilmeOnline2022.com] complies with all matters relating to intellectual property and is committed to meeting all the needs of content owners by responding promptly to requests for the removal of protected content.

You should also know that we are a simple search engine for videos available on a wide variety of third-party websites, and that any videos posted on third-party websites are the responsibility of those sites and not [FilmeOnline2022.com].

We do not know whether or not the content displayed on third-party sites is authorized by the content owner, as this is a matter between the host site and the content owner. [FilmeOnline2022.com] does not host any video or content on personal servers or on its own network.

[FilmeOnline2022.com] is a DMCA-compliant website, and as such, content owners may use the DMCA protocol and this page or email address [[email protected]] to request removal of links to videos about which considers that they infringe their copyrights.

Content owners should understand that by removing a link from [FilmeOnline2022.com], the actual source video from the third-party site where it was found will not be removed.

Content owners should contact the video hosting site themselves to request the removal of the video.

Content owners also need to understand that [FilmeOnline2022.com] is a complex website for automatic indexing, crawling, and user referrals. If a video exists in web search results, we’ll find it at some point and index it.

It is absolutely possible to index a previously deleted video that is hosted using a different URL or other hosting site. If this happens, please inform us according to the DMCA protocol and we will address the issue again as soon as possible.

We accept requests only to remove a real link from within our site and not from videos available on third-party websites for which we are not responsible in any way.

If you wish to request the removal of multiple links, use a single DMCA notification, but list all URLs in that request.

In accordance with the Digital Millennium Copyright Act of 1998 (the text of which can be found on the website of the U.S. Copyright Office at http://lcweb.loc.gov/copyright/), [FilmeOnline2022.com] will respond promptly to all copyright infringement complaints and requests that may be reported on this page or to the e-mail address [[email protected]].

If you are the copyright holder or are authorized to act on behalf of a copyright owner or any proprietary right under copyright and believe that your work has been copied in a manner that infringes copyright , please report this action to [FilmeOnline2022.com] by providing the following information:

 1. A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right which is alleged to have been infringed;
 2. Identify the copyrighted work that is alleged to have been infringed or, if several copyrighted works on a single online site are covered by a single notice, a representative list of those works on the site;
 3. 3. Identifying material that is allegedly infringing copyright or being the subject of a copyright infringement activity that is to be removed and information that is reasonable enough to allow [FilmeOnline2022.com] to locate the material; it must be in the form of a direct URL to the page to which the infringing content is linked. This detail is necessary because each video can have several links and to protect the relationships with our partners we want to avoid deleting the authorized links by mistake.
 4. Sufficient information to enable [FilmeOnline2022.com] to contact the complaining party, including a name, address, telephone number and, if available, an e-mail address at which the complaining party may be contacted;
 5. A statement that the complaining party believes in good faith that the use of the material is not authorized by the copyright owner, its agent or the law;
 6. A statement that the information in the notification is accurate and, under penalty of perjury, that the claimant is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right alleged to have been infringed.

All copyright infringement complaints regarding this website can be sent on this page or by e-mail to [[email protected]].

You can submit a request to our e-mail address.

E-mail: [[email protected]]